DBL Service
ZADZWOŃ DO NAS +48 61 65 70 910

Polityka prywatności

1. Podstawy

1.1 Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej pod adresem www.dbl.com.pl oraz na jej podstronach (dalej Strona).

1.2. Celem Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.3. Polityka prywatności zawiera najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

1.4. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.5. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. DBL nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Administrator

Administratorem danych umieszczanych na Stronie jest DBL Poznań Wynajem Odzieży Roboczej Sp.  z o. o. z siedzibą w Poznaniu,  61-003 ul. Św. Wincentego 12 (dalej DBL).

3. Pozyskiwanie danych

3.1 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

a) formularze wypełniane online na Stronie służące do celów kontaktowych  oraz udzielenia dostępu do Portalu Klienta – informacje gromadzone są poprzez wprowadzone na formularzach dostępowych oraz w treści  wprowadzonych przez użytkownika wiadomości,    a także poprzez ich wprowadzenie przez użytkownika na Portalu Klienta,

b) dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstotliwości odwiedzin na stronach DBL – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. DBL nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.

c) korzystanie z zasobów Stron – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem tzw. „cookies”, tj. małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu DBL. Pozwalają one stronie „zapamiętać” kim jest użytkownik. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony DBL. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies” (link).

4. Cele przetwarzania danych osobowych

4.1 DBL zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:

a) W celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO); szczegóły na temat wykorzystania plików cookies znajdują się (link)

b) w celach marketingowych na podstawie wyrażonych zgód dotyczących otrzymywania informacji handlowych; dane osobowe będą w takim wypadku wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach DBL. Podanie danych jak i wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej nieudzielenie uniemożliwi otrzymywanie informacji marketingowych.

c) w celu ułatwienia kontaktu z DBL poprzez udostępnienie formularza kontaktowego dla umożliwienia kontaktu z przedstawicielem DBL w związku z produktami lub usługami DBL (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów DBL). Podanie danych jak i wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak nieudzielenie zgody uniemożliwi realizację kontaktu za pośrednictwem formularza.

d) w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami DBL w przypadku korzystania z Portalu Klienta udostępnionego na Stronie. Korzystanie z Portalu  Klienta wymaga akceptacji Regulaminu Portalu Klienta DBL (link ) (podstawą przetwarzania danych osobowych kontrahenta  jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania umowy zawartej z kontrahentem lub gdy przetwarzanie dotyczy danych osobowych pracowników [współpracowników, zleceniobiorców, reprezentantów kontrahenta] art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu wykonania umowy zawartej z kontrahentem, w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów DBL).

4.2. Dane osobowe udostępniane przy logowaniu do Portalu Klienta oraz wprowadzane do Portalu mogą być danymi użytkownika  – kontrahenta DBL, jeżeli jest osobą fizyczną lub jego pracownika (współpracownika, zleceniobiorcy, reprezentanta) –  dane kontrahentów przetwarzane są w celu wykonywania przez DBL umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a dane pracowników i współpracowników w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów DBL (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4.3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będą przetwarzane  w celu, dla którego zgoda została udzielona. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na  podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody  do czasu jej cofnięcia lub ustalenia celu, dla którego została udzielona, wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z obowiązujących przepisów).

6. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

6.1 DBL zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i
organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

6.2 DBL dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • przetwarzane wyłącznie w granicach udzielonych zgód, 
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;

7. Prawa użytkownika

7.1 DBL respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 • uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
 • prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach DBL jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

7.2. DBL informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.    

7.3. W razie wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest przez DBL uwzględniany. DBL może jednak przetwarzać dane osobowe, jeżeli  wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych innych podstaw do przetwarzania w szczególności podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.

8. Przekazywanie  danych osobowych

8.1. DBL nie zamierza przekazać Pani/Pana Danych Osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8.2. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z DBL, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu DBL na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

8.3 Podmiotami powiązanymi bezpośrednio lub pośrednio z DBL, stanowiącymi Grupę DBL, są w szczególności DBL Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi, przy ul. Sobieskiego 99, Unitechnika S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szamotulska 59b, Zakład Usług Pralniczych przy ul. Św. Wincentego 12, Ahrens Textil Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Mosiężna 12, a także DBL Południe Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, przy ul. Kościuszki 74.

8.4. DBL oświadcza, że bez zgody uprawnionego nie sprzedaje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

9. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności DBL mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach DBL bezzwłocznie poinformuje na Stronie. Zmiany obowiązywać będą od dnia ich zamieszczenia na Stronie.

10. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki Prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


DBL Service
tel.: +48 61 65 70 910 email: zapytania@dbl.pl

Pomoc

Masz jakieś pytanie? Napisz do nas! zapytania@dbl.pl
PORTAL KLIENTA