DBL Service
ZADZWOŃ DO NAS +48 61 65 70 910

Regulamin portalu klienta

Regulamin korzystania z Portalu Klienta DBL

1. Informacje ogólne

Portal Klienta DBL to platforma internetowa umożliwiająca wprowadzanie zmian do listy personalnej osób zatrudnionych u Klienta oraz asortymentu ich odzieży. Dostęp do Portalu Klienta DBL jest udzielany w ramach Umowy o świadczenie usług (dalej Umowa) zawartej pomiędzy Klientem a jedną z firm grupy DBL. Do Grupy DBL w szczególności należą spółki „DBL Wynajem Odzieży Roboczej” Sp. z o.o., „DBL Poznań Wynajem Odzieży Roboczej” Sp. z o.o.  i „DBL Południe Wynajem Odzieży Roboczej” Sp. z o.o. Użyty w dalszej części Regulaminu zwrot DBL oznacza każdorazowo firmę z Grupy DBL,  z którą Klienta łączy Umowa. Dane zamieszczane na portalu przez Klientów są widoczne i przetwarzane wyłącznie przez właściwy dla Klienta DBL.

Warunkiem uzyskania dostępu oraz użytkowania Portalu Klienta jest akceptacja Regulaminu korzystania z Portalu dla Klientów DBL. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu dostęp do Portalu może zostać zablokowany.   

2. Zakres i rodzaje funkcji Portalu Klienta DBL

2.1. Portal umożliwia Klientowi zarządzanie stanem odzieży objętej Umową o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej.

2.2. Korzystając z serwisu udostępnionego przez Portal, Klient ma możliwość wprowadzania zmian dotyczących używanej przez niego odzieży w zakresie wynikającym  z postanowień Umowy. Obejmują one w szczególności zmianę liczby osób zatrudnionych (tzw. zameldowania i wymeldowania) oraz zmiany ilości i  rozmiarów odzieży w zakresie wynikającym z Umowy. Zmiana rodzaju odzieży lub zakresu dotychczasowych usług za pośrednictwem Portalu nie jest możliwa bez zmiany postanowień obowiązującej Umowy. 

2.3. Wszystkie zgłoszenia przekazane przez Klienta za pośrednictwem Portalu są przetwarzane przez DBL i wprowadzane do wewnętrznego systemu zarządzania umowami DBL. Informacje przesyłane przez Klienta za pomocą Portalu DBL będą opracowane przez odpowiedni DBL i aktualizowane w systemie. Zgłoszone zmiany zostaną wprowadzone do systemu najpóźniej po 48 godzinach przypadających w dniach roboczych od zgłoszenia, a najwcześniej w dniu ich zgłoszenia.

2.4.  Informacje przekazywane przez Klienta za pośrednictwem Portalu nie powodują zmian w Umowie zawartej między Klientem a DBL. Wprowadzenie na Portalu zmian niezgodnych   z Umową nie wiąże  DBL.

2.5. Zwiększenie liczby użytkowników odzieży roboczej (osób zatrudnionych) lub zwiększenie ilości odzieży skutkuje podwyższeniem wynagrodzenia dla DBL. Natomiast zmniejszenie liczby osób zatrudnionych wyposażonych w odzież jest możliwe wyłącznie w zakresie wynikającym z postanowień Umowy. Zmiany w stanie odzieży, szczególnie zmniejszenie liczby użytkowników lub ilości odzieży, zwykle nie wpływają od razu na obniżenie wynagrodzenia. Nastąpi ono z opóźnieniem, zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie. 

3. Dostęp i rejestracja

3.1. Klient, który zgłosi chęć korzystania z Portalu Klienta DBL, po podpisaniu Formularza Rejestracyjnego, otrzymuje link aktywacyjny. Dostęp do Portalu nastąpi poprzez kliknięcie na link aktywacyjny oraz wprowadzenie własnego hasła Klienta. Nazwę użytkownika stanowi jego adres mailowy. Po zalogowaniu należy zaakceptować Regulamin korzystania z Portalu Klienta DBL.

3.2. Klient powinien zachować w tajemnicy nazwę użytkownika i hasło oraz chronić je przed dostępem osób trzecich. Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnej nazwy użytkownika i/lub hasła dostęp do Portalu zostanie zablokowany. Aby go odblokować Klient zgłasza ten fakt  Opiekunowi Klienta  i otrzymuje nowy link aktywacyjny. Po złożeniu wniosku wszystkie dane Klienta mogą podlegać ponownej weryfikacji. Nowy formularz zgłoszeniowy może być wymagany w przypadku chęci zgłoszenia innej niż dotychczas osoby zgłaszającej. Takie postępowanie zostanie wdrożone także, gdy Klient poinformuje DBL o naruszeniu poufności lub zaginięciu nazwy użytkownika i hasła. Po zablokowaniu dostępu do Portalu ponowne zalogowanie i korzystanie z serwisu jest niemożliwe.

4. Warunki korzystania z Portalu

4.1. Podstawowym warunkiem korzystania z Portalu Klienta DBL jest spełnianie aktualnych technicznych i prawnych warunków ramowych korzystania z Internetu. Chodzi przede wszystkim o upewnienie się, że wyszukiwarka internetowa Klienta akceptujeJava Script i tzw. „Cookies”. Klient akceptuje, iż strony Portalu korzystają z plików Cookies. Zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox.

4.2. Klient akceptuje, że DBL nie zapewnia technicznej dostępności do Portalu. Odpowiedzialność DBL za przekazywanie danych  kończy się w momencie udostępnienia ich operatorowi Internetu.

Klient we własnym zakresie powinien używać zabezpieczenia, które uzna za stosowne.

4.3. DBL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji stron w każdej chwili i bez podawania przyczyny, co może spowodować, że Klient będzie musiał zarejestrować się ponownie. Oznacza to konieczność użycia otrzymanego od DBL nowego linku aktywacyjnego i wprowadzenia hasła.

4.4. DBL oraz Klient zobowiązują się przestrzegać zasad prawnych dotyczących Internetu: transferu danych – łącznie z transferem danych osobowych, a w szczególności przepisów prawa regulujących zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne. DBL zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Portalu w przypadku naruszenia prawa, szczególnie z zakresu ochrony danych osobowych.

5. Obowiązki Klienta.

5.1. Obowiązkiem Klienta jest spełnienie technicznych warunków niezbędnych dla bezpiecznego korzystania z Portalu.

5.2. Klient może wykorzystywać udostępnione przez Portal funkcje tylko w zakresie zgodnym z niniejszym Regulaminem. Klient nie może wykorzystywać Portalu w celach niezgodnych z prawem, w tym do przetwarzania danych DBL i osób trzecich,  pozyskiwania adresów e-mailowych czy danych osobowych.

5.3. Klient nie może podejmować żadnych działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Portalu. Dotyczy to przede wszystkim tworzenia i przekazywania wirusów komputerowych, spamu oraz reklam.

5.4. Klient nie może zamieszczać na Portalu żadnych treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, treści o charakterze  obraźliwym, naruszających zasady współżycia społecznego czy zasady etyki w biznesie. Jeżeli Klient zauważy na Portalu jakiekolwiek treści naruszające dobra chronione prawem, winien niezwłocznie zawiadomić DBL. 

 6. Prawo do korzystania z Portalu

Klient może korzystać z Portalu tylko w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie. Używanie Portalu do innych celów oraz naruszanie praw autorskich, w  tym kopiowanie treści, jest zabronione.

 7. Odpowiedzialność DBL

DBL nie odpowiada za ewentualne przejęcie wirusa komputerowego podczas korzystania z Portalu dla Klientów. Odpowiednia ochrona danych za pomocą właściwych programów antywirusowych jest obowiązkiem Klienta.

DBL oświadcza, że dokłada odpowiednich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa Portalu i zawartych w nim danych. Przesyłanie danych zabezpieczone jest szyfrowaniem oraz certyfikatem SSL.

8. Reklamacje

8.1. W przypadku stwierdzenia zakłóceń lub nieprawidłowości w działaniu Portalu, Klient winien niezwłocznie zgłosić ten fakt mailowo swojemu Opiekunowi.

8.2. Niezależnie od powyższego, gdy zakłócenie lub nieprawidłowość dotyczy zgłoszenia zmian o których mowa w pkt. 2 Regulaminu, Klient winien  niezwłocznie dokonać dodatkowych zgłoszeń przesyłając je pocztą elektroniczną, w sposób i na adres opisany w Umowie.

8.3.  DBL niezwłocznie podejmie działania mające na celu jak najszybsze rozpatrzenie reklamacji i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. DBL jest upoważniony do zablokowania dostępu do Portalu w celu przywrócenia jego prawidłowego funkcjonowania.

Przyczyną ograniczonego lub braku dostępu do Portalu może być w szczególności aktualizacja Portalu, prace konserwacyjne, a także zakłócenia w jego funkcjonowaniu. DBL dołoży wszelkich starań, aby czas ograniczonego dostępu lub brak dostępu był możliwie najkrótszy.

8.4. Jeżeli zakłócenia i nieprawidłowości w działaniu Portalu spowodują  nieprawidłową realizację zamówienia złożonego przez Klienta, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia nieprawidłowości oraz dokonania zgłoszenia  zmian drogą elektroniczną, w trybie przewidzianym Umową. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości tego typu skutkujących brakiem odzieży, DBL na wniosek Klienta w przypadku potrzeby udostępni mu odzież zastępczą do czasu, kiedy jego zamówienie zostanie zrealizowane.

8.5. Wszelkie nieprawidłowości i roszczenia wynikające z działania Portalu, Klient ma obowiązek zgłosić DBL w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Po tym terminie  reklamacje nie podlegają rozpatrzeniu. 

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych (ADO)  jest ta z poniższych Spółek, z którą Klient zawarł Umowę:

9.1.1.   DBL Poznań Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Wincentego 12.

9.1.2. DBL Południe Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie ul. Kościuszki 74.

9.1.3. DBL Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi ul. Sobieskiego 99.

9.2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności DBL.

10. Postanowienia dodatkowe

10.1. Spory wynikające na tle stosowania Umowy, w tym korzystanie z Portal  Klienta DBL będzie rozstrzygać Sąd właściwy wskazany w Umowie. 

10.2. Uregulowania zawarte w łączącej strony Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. W każdym przypadku, gdy Umowa wymaga zachowania formy pisemnej, konieczne jest zachowanie tej formy. Zgłoszenie drogą elektroniczną jej nie zastępuje.  

10.3 Korzystanie z Portalu nie wyklucza możliwości przesyłania zgłoszeń objętych funkcjonalnością Portalu za pośrednictwem korespondencji e-mail, w sposób wskazany w umowie. Przesłanie tego samego zgłoszenia za pośrednictwem Portalu i drogą elektroniczną wymaga wyraźnego zaznaczenia tej okoliczności w treści mail’a. Brak informacji, że zgłoszenie drogą elektroniczną dotyczy zgłoszenia dokonanego także za pośrednictwem Portalu  oznacza dokonanie dwóch odrębnych zgłoszeń i może oznaczać realizację każdego z tych zgłoszeń odrębnie. 

11. Klauzula salwatoryjna i zmiana Regulaminu

11.1. Jeśli obecne lub przyszłe postanowienia Regulaminu przestaną być w całości lub w części ważne lub wykonalne wskutek zmiany przepisów, orzeczenia Sądu lub organu administracyjnego pozostanie to bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych ustaleń wynikających  z Regulaminu.

11.2. W miejsce nieważnych lub niewykonalnych postanowień Regulaminu lub w celu wypełnienia luki Strony zastosują inne, najbardziej oddające obowiązujące ustalenia lub stosowane przez strony, zgodnie z ich celem.

11.3. DBL jest upoważniony do zmiany Regulaminu w każdej chwili. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem odpowiedniej informacji na Portalu. Konieczna będzie wówczas ponowna akceptacja Regulaminu. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmienionego Regulaminu, DBL zablokuje dostęp do Portalu. 

DBL Service
tel.: +48 61 65 70 910 email: zapytania@dbl.pl

Pomoc

Masz jakieś pytanie? Napisz do nas! zapytania@dbl.pl
PORTAL KLIENTA